Vekalet ücretleri

MAHKEME KARARLARINA GÖRE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ


VEKALET ÜCRETİ VERİLEN ve VERİLMEYEN KARARLAR 

DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE VEKALET ÜCRETİ
– delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına,
– delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra vekalet ücretinin tamamına hükmolunur.

FERAGAT HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

– delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına,
– delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra tamamına hükmolunur
– Feragat edilen kısım için oranlanarak verilir.
– Feragat eden taraf davanın açılmasına neden olmadıysa karşı tarafa vekalet ücreti verilmez.

KABUL HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

– delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına,
– delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra tamamına hükmolunur
– Kabul edilen kısım için oranlanarak verilir.)
– Kabul eden taraf davanın açılmasına neden olmadıysa verilmez.)

SULH HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

– delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına,
– delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra tamamına hükmolunur.

ZAMANAŞIMI ya da HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE nedeniyle davanın reddi halinde vekalet ücretine hükmedilir.

GÖREVSİZLİK KARARI NETİCESİNDE VEKALET ÜCRETİ :
– delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına,
– delillerin toplanmasına ilişkin ara kararI gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti MAKTU ÜCRETİ geçemez.

YETKİSİZLİK HALİNDE VEKALET ÜCRETİ:
– delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına,
– delillerin toplanmasına ilişkin ara kararI gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti MAKTU ÜCRETİ geçemez.

DAVA ÖN ŞARTLARININ YOKLUĞU halinde (yargı yetkisinin yokluğu, yargı yolu yetkisinin bulunmaması, taraf ehliyetinin bulunmaması, kesin hüküm bulunmaması ve hukuki yararın bulunmaması gibi) davalarda vekalet ücreti maktu ücreti geçmemek üzere verilir.

HUSUMET
nedeniyle red kararı verilen davalarda vekalet ücreti maktu ücreti geçmemek üzere verilir.

DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ
Hukuki noksanlıklar yüzünden dava dilekçesinin reddi halinde davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmez
GÖNDERME kararı verildiğinde vekalet ücreti verilmez.
Yeni mahkemeler kurulması nedeniyle verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararlarında vekalet ücreti verilmez.

MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ
– Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden nispi olarak belirlenir.
– Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına nispi olarak hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
– Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, maktu olarak hükmolunur.

DANIŞTAY, ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ, BÖLGE İDARE,İDARE VE VERGİ Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde avukatlık ücreti:
– Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

UZLAŞMA TUTANAĞI

– Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

Bir cevap yazın