Mahkeme Harçları 2009

Yargı Harçları:
A) Mahkeme harçları:
Hukuk ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:                                                                                                                                             
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,                                                                                                                  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde                                                                                                          7,30 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde                                                                                                      15,60 TL
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması
halinde bu harç alınmaz.)                                                                                                                                           23,90 TL
II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:                                                                                                                                              
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (9,00 TL)‘den
aşağı olmamak üzere                                                                                                                                              (Binde 1,8)
b) Belli bir değer bulunmayan  davalarda                                                                                                                     9,00 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde  (15,60  TL)’den az olmamak
üzere                                                                                                                                                                      (Binde 1,8)
III- Karar ve ilam harcı:                                                                                                                                    
1.Nispi harç:                                                                                                                                                         
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi
halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                          (Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.                                                  
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair
olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)                                                                                           (Binde 9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim
edilen gayrimenkul değeri üzerinden)                                                                                                                     (Binde 3,6)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)                                                             (Binde 9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2004)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.                                           
f) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük: 6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu
değer üzerinden                                                                                                                                                        (Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.                                                  
 Nispi harçlar  (15,60 TL)‘den aşağı olamaz.                                                                                                        
2. Maktu harç:                                                                                                                                                      
a) 1’inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mer-
cilerinin 1’inci fıkra dışında kalan kararlarında                                                                                                            15,60 TL
b) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
kararlarında                                                                                                                                                                 32,30 TL
c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri
kararlarında                                                                                                                                                                 25,60 TL
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında                                                                                    25,60 TL
IV- Temyiz ve itiraz harçları (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen bölüm, Yürürlük: 6/6/2008)                                                                                                                                                              
a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında                                                                                      67,20 TL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye
ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularında                                                                              44,80 TL
c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                                                                                   33,60 TL
B) İcra ve iflas harçları:                                                                                                                                    
I. İcra harçları:                                                                                                                                                   
1.İcraya başvurma harcı                                                                                                                                              15,60 TL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı                                                                    15,60 TL
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:                                                                        
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan                                                      (Yüzde 3,6)
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan                                                                                          (Yüzde 7,2)
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan
paralardan                                                                                                                                                                 (Yüzde 9)
d) Resmi ve özel müesseseler memur   ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik
ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan                                                                        (Yüzde 3,6)
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125’inci
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan                                                                                         (Yüzde 1,8)
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:                                                                                      
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde                                                                                     (Yüzde 1,8)
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde                                                                                          (Yüzde 3,6)
g) Menkul tesliminde;                                                                                                                                           
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde                                                                                                        (Yüzde 1,8)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde                                                                                                                         (Yüzde 3,6)
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük: 6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.                                                                                         
4. İdare harçları:                                                                                                                                                      
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap
tutulması için)                                                                                                                                                             10,90 TL
II. İflas harçları:                                                                                                                                                 
1. Maktu harç:                                                                                                                                                      
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı                                                                                25,60 TL
2. Konunun değeri üzerinden harç:                                                                                                                       
a) İflasta paylaşılan para üzerinden                                                                                                                       (Yüzde 3,6)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden                                                                      (Binde 9)
C) Ticaret sicili harçları:                                                                                                                                  
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                                                                
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:                                                                                             
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                                                                 115,00 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                         329,60 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                    742,50 TL
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):                                                                 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                                                                   57,10 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                           81,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                    180,80 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:                                                          
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)                                                                                                            
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)                                                                            
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                                                                   57,10 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                           81,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                    180,80 TL
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)                                                                  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                                                                   22,40 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                           32,30 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                      57,10 TL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.                         
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                                                                      
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından
(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)                                                                                                                             5,80 TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)                                                                        19,10 TL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):                                                                                                    
I. Suret harçları:                                                                                                                                                
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                                  1,10 TL
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden                                            
(Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                                                                                          1,10 TL
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)                                                    2,50 TL
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden                                                                        
(Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                                                                                          2,50 TL
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.                                                                                                                                                         
II. Muhafaza harçları:                                                                                                                                       
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:            
a) Bir yıla kadar                                                                                                                                                         (Binde 9)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için                                                                                                                   (Binde 4,5)
III. Defter tutma harçları:                                                                                                                                 
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (9,00 TL)’den az olmamak üzere
deftere kaydolunan değer üzerinden                                                                                                                       (Binde 3,6)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:                                                                                                                
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden                                                                      (Binde 3,6)
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit
ise                                                                                                                                                                               23,90 TL
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden                                                                                                         23,90 TL
IV. Miras işlerine ait harçlar:                                                                                                                          
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların
konusunu teşkil eden değerler üzerinden                                                                                                                (Binde 3,6)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)                                                                                         
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:                                                                                                           
Medeni Kanunun 479’uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:         
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler                                                                                                                          (Binde 0,90)
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler                                               

2009 yılına ait tüm harçlar

Bir cevap yazın