Ceza Hukuku Bilgileri

CEZA HUKUKU ile ilgili genel bilgiler ve notlar :
1- Özellikle Hırsızlık suçlarında,gözcülük yapan kişinin ikiden fazla kimselerin suç işlemesi halinde üst sınırdan ceza alacağına dair hükme esas olmak üzere,üç kişinin hesabında üçüncü kişi olarak kabul edilmesi için istikrar kazanan Yargıtay Görüşüne göre,keşif yapılarak,gözcünün olay yerini görecek bir yerde bulunması halinde 3 kişinin hesabına dahil edilmesi,olay yerinden uzakta ve olay yerini göremeyecek bir yerde bulunduğunun anlaşılması halinde ise 3 kişinin hesabına dahil edilemeyeceği ve fer”i fail olarak cezalandırılacağı,diğer iki failin ise bu durumda 3 kişi ile suç işlemiş sayılamayacakları,ferden ceza tayini gerekeceği ;
2- Pasaport kontrolünde pasaportun sahteliğinin polis tarafından farkedilmiş olması halinde pasaportun iğfal kabiliyetinin bulunmadığının eylemli olarak ortaya çıkmış olmasına göre fail hakkında beraat kararı verilmesi gerekeceği ;
3- Sahte nüfus cüzdanı v.b. resmi belgelerde ve genel olarak sahtecilik suçlarında belgenin aldatma gücü (iğfal kabiliyetinin ) bulunmaması,özellikle kontrollerde veya işlem sırasında memurlarca sahteliğin anlaşılmış olması durumunda iğfal kabiliyetinin bulunmadığı ortaya çıkan sahte belgelerden dolayı sahtecilikten ceza verilemeyeceği;
– Çeklerden ötürü dolandırılık tahkikatı ve yargılaması da yapılıyorsa,doğmuş borç için sonradan verilen çeklerle ilgili olarak ayrıca dolandırıcılık suçunun oluşamayacağı,doğmuş borç için daha sonra çek verme suçunun yalnızca karşılıksız çek vermek olabileceği,dolandırıcılık iddiasının ve eyleminin sözkonusu olamayacağı,ancak alışverişin çeke duyulan ve failce duyurulan güven neticesinde gerçekleşmiş olması ve alışveriş sırasında borç doğuran işlemin çeke dayalı güven neticesi ve aynı anda çek verilmesi halinde karşılıksız çek ve ayrıca dolandırıcılık suçunun sözkonusu edilebileceği ;unsurları oluşmadığından karşılıksız çek vermekten ceza verilememesi halinde dolandırıcılık suçunun unsurlarının yine,doğmuş borçtan sonra /doğmakta olan borç sırasında verilmesi zamanına göre araştırılacağı ;
4- Asıl amacı kimliğini gizlemek olan sanığın,sahte nüfus cüzdanı,sahte ehliyet,sahte pasaport yaptırıp taşıması halinde ; her biri için ayrı ayrı ceza verilemeyeceği,tek kasıt(kimliğini gizleme kastı) altında birden çok suç işleme hali nedeniyle en ağır cezayı gerektiren eylemden ötürü ve eski TCK m. 80 ile artırım yapılarak ceza verilmekle yetinilmesi gerektiği ;
5- Sahte çekin bankaya ibrazı sırasında sahteliğinin farkedilerek ödenmemesi halinde sahtecilik suçundan beraat,dolandırıcılığa eksik teşebbüs suçundan ceza verilmesi gerektiği ;
6- Birlikte çalışan karı-koca,kardeş,ticari temsilci ve vekillerin resmi vekaletname olmasa bile,önceden mevcut rıza,yazılı izin var ise adi yazılı yetki ile de birbirlerinin yerine çek,bono,v.s. kıymetli evrat imzalamaları halinde sahtecilik suçunun manevi ögesinin oluşmayacağı ve beraat kararı verilmesi gerekeceği ;
6- Piyasaya sahte para sürme suçunun mahiyeti gereği temadi eden suçlardan bulunduğu ve bu nedenle birden çok kişiye sahte para vermenin tek eylem ve temadi kavramı içinde tek suç teşkil edeceği,sahte para verilen her mağdur adedince değil,tüm mağdurlar piyasa kavramını oluşturmakla tek ceza verilmesi gerektiği ve eski TCK m. 80 ile artırım yapılmasının dahi mümkün bulunmadığına dair,

– Bilinçli taksir olarak kabul edilen hallerden birkaçı :
alkollü araç kullanma,kırmızı ışıkta geçme,ehliyetsiz araç kullanma neticesinde gerçekleşen trafik kazaları.
-Eski TCK ile yeni TCK hükümlerinin karşılıştarılması ve lehe kanunun tatbiki taleplerini içeren uyarlama istemleri ile ilgili duruşma açılmasının zorunlu olduğu durumlar :
– iki kanun arasında ceza miktarının farklı bulunması;
– Yeni kanunun cezayı erteleme kapsamına almış olması;
– yeni kanuna göre takdir hakkının kullanılması ile ilgili düzenleme getirilmiş olması ve takdir hakkını kullanma imkanının bulunması ,
– Yeni kanuna göre cezanın kişiselleştirilmesine ilişkin uygulama yapma olanağının bulunması gibi hallerde uyarlama taleplerinin mutlaka duruşmalı olarak değerlendirilmesi zorunludur.
— Modern ceza hukuku ve politikalarına göre sanık lehine uygulama ve değerlendirme esas olup,şartları mevcut olduğu halde erteleme-paraya çevirme taleplerinin dosya ile sabit haklı sebebi ve gerekçesi olmadan reddedilmesi bozma sebebi yapılmaktadır.
—Yargıtay görüş ve uygulamalarına göre,cezanın alt sınırdan tayini sırasında olumlu değerlendirilen sanığın kişiliğinin,paraya çevirme ve erteleme,takdiri tahfif sebepleri ile takdiren cezanın indirilmesi taleplerinin reddi suretiyle bu kez olumsuz olarak değerlendirilmesi takdirde ve gerekçede çelişki olarak kabul edilmekte ve bu nedenle yerel mahkeme kararları bozulabilmektedir. (CGK nun bu doğrultuda görüş ve uygulamalarını yansıtan çok sayıda kararı vardır)
— Borcunu ödemediği için mühürlenen sayacını sökerek elektrik tüketen abonenin hırsızlık kastı bulunmadığından beraatine,mühür fekki suçundan tecziyesine karar verilmektedir.(mühürü fekketse de sayaçtan geçirerek kullanmış olduğu için hırsızlık kastı olmadığı kabul edilmektedir.)
—Aranan şahısların,Kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak suçu ile ilgili yapılan tahkikat kapsamında,kullanılan sahte kimlik bilgilerinin nüfustan araştırılarak öyle bir isim mevcut ise suçun iftira olarak kabulü,öyle bir isim yok ise kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak suçunun gerçekleştiğinin kabul edileceği ;
–Sahte tapu düzenlemek suçu ile ilgili olarak,tapu kayıtlarının aleniyeti ve esasen tapu belgelerinin tek başına hukuki kıymeti bulunmaması,hak sahipliğini ispat etmemesi,tapu kayıtlarının hukuki değer taşıması ve bu kayıtların herkese açık olması sebepleri ile tapu belgesindeki sahteciliğin suç teşkil etmeyeceği,tapu kayıtlarındaki sahteciliğin suç teşkil edeceği ve tapu kayıtlarının HMUK da teker teker sayılan “aksi ispat edilenceye kadar geçerli sayılan belgeler arasında sayılmadığı” yönünde Y.Ceza Daireleri kararları ve uygulamaları mevcuttur.

Bir cevap yazın