Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2012

Resmi avukatlık asgari ücret tarifesi 2012 yılına ilişkin olup 21.12.2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Resmi nitelikteki avukatlık ücretleri, mahkemeler ve icra daireleri tarafından tayin edilen ve Avukatlık kanunu gereğince avukata ait olan ücretlerdir.

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

170,00 TL

takip eden her saat için

90,00 TL

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

330,00 TL

takip eden her saat için

170,00 TL

3.

Yazılı danışma için

330,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

220.00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

330,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.000,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.000,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

250,00 TL

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

420,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

1.800,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

785,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise

3.600,00 TL

b) Duruşmalı ise

6.000,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1.

Yapı kooperatiflerinde

600,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

1.000,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.000,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

a) Duruşmasız ise

220,00 TL

b) Duruşmalı ise

300,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

420,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

900,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

a) Duruşmasız ise

600,00 TL

b) Duruşmalı ise

900,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

200,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

220,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

400,00 TL

4.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

220,00 TL

5.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

360,00 TL

6.

Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için

600,00 TL

7.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.200,00 TL

8.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

600,00 TL

9.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

10.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.400,00 TL

11.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

900,00 TL

12.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.400,00 TL

13.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

900,00 TL

14.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise

600,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.200,00 TL

15.

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için

600,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.200,00 TL

16.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

2.400,00 TL

17.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise

1.200,00 TL

b) Duruşmalı ise

2.400,00 TL

18.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

900,00 TL

19.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

900,00 TL

20.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

3.000,00 TL

b) Diğer dava ve işler

2.400,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İlk 25.000,00 TL için

% 12

2.

Sonra gelen 35.000,00 TL için

% 11

3.

Sonra gelen 60.000,00 TL için

% 8

4.

Sonra gelen 200.000,00 TL için

% 6

5.

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

6.

Sonra gelen 680.000,00 TL için

% 3

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,5

8.

2.750.000,00 TL’dan yukarısı için

% 0,1