2009 Yargılama Parasal Sınırları

Yeniden değerleme oranı 2008 yılı için % 12 (oniki) olarak tespit edilmiştir.

Yargılama Usulüne ilişkin sınırlar :

Göreve İlişkin Sınır
20.11.2008 gün ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 387) 2009 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 6.330 x % 12 = 759,6 + 6.330 = 7.089,6’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 2009 yılı için 7.080 TL. olarak belirlenmiştir.

Senetle İspat Kuralında Sınır
20.11.2008 gün ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 387) 2009 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (senetle ispata ilişkin) parasal sınır 490 x % 12 = 58,8 + 490 = 548,8 ’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, senetle ispata ilişkin parasal sınır 2009 için 540 TL. olarak belirlenmiştir.

Temyiz Sınırı
20.11.2008 gün ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 387) 2009 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (temyiz sınırına ilişkin) parasal sınır 1.250 x % 12 = 150 + 1.250 = 1.400 TL’dir. Buna göre, temyize ilişkin parasal sınır 2009 yılı için 1.400 TL.’dir.

Temyizde Duruşma Sınırı
20.11.2008 gün ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 387) 2009 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir.Buna göre, maddede belirtilen parasal sınır 12.680 x % 12 = 1.521,6 + 12.680 = 14.201,6’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, Yargıtay’da duruşmaya ilişkin parasal sınır 2009 yılı için 14.200 TL.’dir.

İcra Mahkemesi Kararlarında Temyiz Sınırı
20.11.2008 gün ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 387) 2009 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen parasal sınır, 3.600 TL. x % 12 = 432 + 3.600 TL. = 4.032 TL’dir. Ancak İcra İflâs Kanununa 4949 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, icra mahkemesi kararlarında temyiz sınırına ilişkin parasal sınır 2009 yılı için 4.030 TL.’dir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Kararlarının Bağlayıcı Olacağına İlişkin Üst Veya Tüketici Mahkemelerinde Delil Olacağına İlişkin Alt Parasal Sınır
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanun İle Değişik 22 Nci Ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 İnci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: Trkgm-2008/2, RG 27095, 29.12.2008)’in m.1 a hükmüne göre 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 936,97 TL olarak gösterilmektedir. Yine aynı tebliğin m.1 b hükmüne göre 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.446,03 TL olarak tespit edilmiştir.

Bir cevap yazın