2007 Yargı Harçları

2007 yılı Yargı Harçları

 

A) Mahkeme Harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerindeI- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

1. Sulh mahkemelerinde,icra tetkik mercilerinde 6,20 YTL

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 13,10 YTL

3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 20,00 YTL
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.)

II- Celse harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (7,60 YTL.) den aşağı olmamak üzere Binde 1,8

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 7,60 YTL

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (13,10 YTL’den) az olmamak üzere Binde 1,8

III- Karar ve ilam harcı:

1. Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Binde 54

b)Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) Binde 9

c)Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden Binde 3,6

d)Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden Binde 9

e)Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtayın tasdik veya işin esasını hükümaltına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

Nispi harçlar (13,10 YTL) liradan aşağı olamaz.

2. Maktu harç:
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 13,10 YTL

b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına 27,00 YTL

c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent.Yürürlük: 1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 21,40 YTL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 21,40 YTL

B) İcra ve iflas harçları:

I- İcra harçları:
1. İcraya başvurma harcı 13,10 YTL

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 13,10
YTL

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
Yüzde 3,6

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan Yüzde 7,2

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 9

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 3,6

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra veİflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan Yüzde 1,8

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde Yüzde 1,8
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde Yüzde 3,6

g) Menkul tesliminde
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde Yüzde 1,8
bb) İcra marifetiyle teslim halinde Yüzde 3,6

Bir cevap yazın