2007 Avukatlık Asgari ücret tarifesi

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2007)

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda Sözlü Danışma (İLK BİR SAATE KADAR) 100,000,000. TL. (100,00 YTL.)
Takip Eden Her Saat İçin 50,000,000. TL. (50,00 YTL.)
2. Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma (İLK BİR SAATE KADAR) 200,000,000. TL.
(200,00 YTL.) Takip Eden Her Saat İçin 100,000,000. TL. (100,00 YTL.)
3. Yazılı Danışma İçin 200,000,000. TL. (200,00 YTL.)
4. Her Türlü Dilekçe Yazılması, İhbarname, İhtarname, Protesto Düzenlenmesinde
120,000,000. TL. (120,00 YTL.)
5. Sözleşmeler ve Benzeri Belgelerin Hazırlanması
a) Kira Sözleşmesi ve Benzeri 200,000,000. TL. (200,00 YTL.)
b) Tüzük, Yönetmelik, Miras Sözleşmesi, Vasiyetname, Vakıf Senedi ve Benzeri Belgelerin
Hazırlanması 600,000,000. TL. (600,00 YTL.)
c) Şirket Ana Sözleşmesi, Şirketlerin Devir ve Birleşmesi vb. Ticari İşlerle İlgili Sözleşmeler
600,000,000. TL. (600,00 YTL.)

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir Durumun Belgelendirilmesi, Ödeme Aşamasındaki Paranın Tahsili veya Bir Belgenin
Örneğinin Çıkarılması Gibi İşlerin Takibi İçin 150,000,000. TL. (150,00 YTL.)
2. Bir Hakkın Doğumu, Tespiti, Tescili, Nakli, Değiştirilmesi, Sona Erdirilmesi veya
Korunması Gibi Amaçlarla Yapılan İşler İçin 250,000,000. TL. (250,00 YTL.)
3. Tüzel Kişi Tacirlerin Ana Sözleşmelerinin Onanması, Bu Tacirlerin Çalışma Konuları ile
ilgili Ruhsat ve İmtiyazların Alınması, Devri ve Türk Vatandaşlığına Kabul Edilme Gibi
İşlerin Takibi İçin 1,000,000,000. TL. (1.000,00 YTL.)
4. Vergi Uzlaşma Komisyonlarında Takip Edilen İşler İçin 450,000,000. TL. (450,00 YTL.)
5. Uluslararası Yargı Yerlerinde Takip Edilen İşlerde
a) Duruşmasız İse 2,000,000,000. TL. (2.000,00 YTL.)
b) Duruşmalı İse 3,500,000,000. TL. (3.500,00 YTL.)
c) Konusu Para Olan İşlerde İse Ücret Tarifenin Üçüncü Kısmına Göre Belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı Kooperatiflerinde 350,000,000. TL. (350,00 YTL.)
2. Anonim Şirketlerde 600,000,000. TL. (600,00 YTL.)
Takip Edilen Dava, Takip ve İşlerde Tarifeye Göre Hesaplanacak Vekalet Ücreti Yıllık Avukatlık Ücretinin Üzerinde Olduğu Takdirde Aradaki Eksik Miktar Avukata Ayrıca Ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına
Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 600,000,000. TL. (600,00 YTL.)
Takip Edilen Dava, Takip ve İşlerde Tarifeye Göre Hesaplanacak Vekalet Ücreti Yıllık Avukatlık Ücretinin Üzerinde Olduğu Takdirde Aradaki Eksik Miktar Avukata Ayrıca Ödenir.

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir,
Delillerin Tespiti, İcranın Geri Bırakılması, Ödeme ve Tevdi Yeri Belirlenmesi İşleri İçin:
a) Duruşmasız İse 125,000,000. TL. (125,00 YTL.)
b) Duruşmalı İse 175,000,000. TL. (175,00 YTL.)
2. Ortaklığın Giderilmesi İçin Satış Memurluğunda Yapılacak İşlerin Takibi İçin 225,000,000. TL. (225,00 YTL.)
3. Ortaklığın Giderilmesi ve Taksim Davaları İçin 400,000,000. TL. (400,00 YTL.)
4. Vergi Mahkemelerinde Takip Edilen Dava ve İşler İçin
a) Duruşmasız İse 350,000,000. TL. (350,00 YTL.)
b) Duruşmalı İse 500,000,000. TL. (500,00 YTL.)
Şu Kadar ki, Davanın İlişkin Bulunduğu Vergi Miktarı Duruşmasızlarda
(3,000,000,000.TL) (3.000,00 YTL), Duruşmalılarda (4,000,000,000.TL) (4.000,00 YTL)
Kadar Olan İşlerde Üçüncü Kısma Göre Avukatlık Ücreti Uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde Yapılan Takipler İçin 125,000,000. TL. (125,00 YTL.)
2. İcra Mahkemelerinde Takip Edilen İşler İçin 125,000,000. TL. (125,00 YTL.)
3. İcra Mahkemelerinde Takip Edilen Dava ve Duruşmalı İşler İçin 225,000,000. TL.
(225,00 YTL.)
4. İcra Mahkemelerinde Takip Edilen Ceza İşleri İçin 125,000,000. TL. (125,00 YTL.)
5. Ceza Soruşturma Evresinde Takip Edilen İşler İçin 200,000,000. TL. (200,00 YTL.)
6. Sulh Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin 250,000,000. TL. (250,00 YTL.)
7. Asliye Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin 450,000,000. TL. (450,00 YTL.)
8. Tüketici Mahkemelerinden Takip Edilen Davalar İçin (Şu Kadarki Müddeabihi
1.850.000.000 TL’yi (1.850,00 YTL) Geçen İşlerde, Bu Tarifenin Üçüncü Kısmına Göre
Avukatlık Ücreti Belirlenir.) 200,000,000. TL. (200,00 YTL.)
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin 1,100,000,000.- TL.
(1.100,00 YTL.)
(Şu Kadarki, Konusu Para ile Ölçülebilen İşlerde, Müddeabihin 10.000.000.000 TL’yi
(10.000,00 YTL) Geçmesi Halinde, Bu Tarifenin Üçüncü Kısmına Göre Avukatlık Ücreti
Belirlenir.)
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin 1,000,000,000.- TL. (1.000,00
YTL.)
11. Çocuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin 450,000,000.- TL. (450,00 YTL.)
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin 1,000,000,000.- TL.
(1.000,00 YTL.)
13. Askeri Mahkemelerde Takip Edilen Davalar İçin 500,000,000.- TL. (500,00 YTL.)
14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
a) Duruşmasız İse 325,000,000.- TL. (325,00 YTL.)
b) Duruşmalı İse 400,000,000.- TL. (400,00 YTL.)
15. Yargıtay’da İlk Derecede Görülen Davalar İçin 1,000,000,000.- TL. (1.000,00 YTL.)
16. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde İlk Derecede Görülen Davalar İçin
a) Duruşmasız İse 450,000,000.- TL. (450,00 YTL.)
b) Duruşmalı İse 1,000,000,000.- TL. (1.000,00 YTL.)
17. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da Temyiz Yolu ile Görülen İşlerin
Duruşması İçin 500,000,000.- TL. (500,00 YTL.)
18. Uyuşmazlık Mahkemesindeki Davalar İçin 500,000,000.- TL. (500,00 YTL.)
19. Anayasa Mahkemesinde Görülen Dava ve İşler İçin
a) Yüce Divan Sıfatı ile Bakılan Davalar 1,500,000,000.- TL. (1.500,00 YTL.)
b) Diğer Dava ve İşler 800,000,000.- TL. (800,00 YTL.)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk (10,000,000,000.- TL.) – (10.000,00 YTL) İçin %12
2. Sonra Gelen (20,000,000,000.- TL.) (20.000,00 YTL) İçin %10
3. Sonra Gelen (45,000,000,000.- TL.) (45.000,00 YTL) İçin %8
4. Sonra Gelen (125,000,000,000.- TL.) (125.000,00 YTL) İçin %6
5. Sonra Gelen (350,000,000,000.- TL.) (350.000,00 YTL) İçin %4
6. Sonra Gelen (500,000,000,000.- TL.) (500.000,00 YTL) İçin %2
7. Sonra Gelen (950,000,000,000.- TL.) (950.000,00 YTL) İçin %1
8. 2,000,000,000,000.- TL. (2.000.000,00 YTL) dan Yukarısı İçin %0.1

Bir cevap yazın